Over het VPO

In 1991 hebben promovendi op hetzelfde onderzoeksterrein, vanuit een behoefte aan informatieuitwisseling onderling, het VOR Promovendi Overleg (VPO) opgericht. De leden van het VOR Promovendi Overleg zijn, net als die van de VOR, werkzaam op de volgende gebieden:

• Curriculum (CU)
• Leren en Instructie (LI)
• Hoger onderwijs en Volwasseneneducatie (HV)
• Onderwijs en Samenleving (OS)
• Bedrijfs- en Beroepsopleidingen (BB)
• Beleid en Organisatie in het Onderwijs (BO)
• Lerarenopleiding en Leraargedrag (LL)
• Methodologie en Evaluatie (ME)
• ICT

(Bij de VOR worden deze negen gebieden de ‘divisies’ genoemd en veel van de contacten tussen collega’s vinden plaats binnen deze divisies.)

Het VOR Promovendi Overleg staat open voor alle promovendi die een of meer van de bovenstaande gebieden herkennen als hun onderzoeksterrein. Onder ‘promovendi’ verstaan we niet alleen aio’s, oio’s en beurspromovendi, maar ook andere (junior) onderzoekers die vooruitzicht hebben op een promotie(plaats). De belangrijkste doelstellingen zijn: (1) het uitwisselen van informatie over lopend onderzoek en over opleidingsmogelijkheden, (2) promovendi de mogelijkheid geven om een netwerk op te bouwen, (3) promovendi ondersteunen bij het proces van promoveren. Hiertoe organiseren ze eigen activiteiten, los van die van de VOR. Het VPO telt momenteel rond de 175 leden. Het VPO organiseert allerlei activiteiten voor haar leden om de onderlinge interactie (over onderzoek, aioschap en meer luchtiger zaken) te stimuleren. Dit gebeurt via e-mail, social media, jaarlijks terugkerende activiteiten en deze website. Voor de coördinatie binnen het VPO wordt zorg gedragen door een bestuur. Het bestuur onderhoudt contacten met de VOR en met vergelijkbare verenigingen in het buitenland (o.a. EARLI).

Bestuur

Het bestuur zorgt voor de landelijke coördinatie, beheer van de financiën, de adres- en projectbestanden, de continuïteit van bestaande activiteiten en het bedenken en opzetten van nieuwe activiteiten. Voorbeelden van de activiteiten die het bestuur organiseert zijn o.a.  een VPO-symposium, de "begeleider van het jaar" prijs, de ORD pre-conferentie en het jaarlijkse VPO-feest tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD).
 

Voorzitter, secretaris en penningmeester
De algemene bestuurstaken worden waargenomen door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de website redacteur. Voor algemene vragen / ideeën kun je terecht bij de voorzitter. Voor aan- en afmeldingen van lidmaatschap, wijzigingen in gegevens etc neem je contact op met de secretaris. Over geldzaken kan informatie ingewonnen worden bij de penningmeester.

Jonne Vulperhorst (Voorzitter) 
Alianne Bakker (Secretaris)
Loes de Jong (Penningmeester) 
Anne de Bruijn (algemeen bestuurslid)
Amy Quintelier (algemeen bestuurslid)
Kevin Zweeris (algemeen bestuurslid)

Financiën
IBAN: NL34INGB0007549985 t.n.v. VPO

Facebook
http://www.facebook.com/vorpromovendioverleg

Twitter
https://twitter.com/VOverleg

Zie voor onze aankomende activiteiten en laatste nieuws onze nieuwsbrief:

Abonneren op Voorpagina-feed