Curriculum

Het domein van de divisie Curriculum
De divisie ‘Curriculum’ stelt vraagstukken aan de orde die te maken hebben met de inhoud (van vakken, leergebieden) en inrichting van onderwijs en opleiding. Dergelijke vraagstukken hebben betrekking op het niveau van het onderwijsstelsel of een onderdeel daarvan (macro), op het niveau van de school, de instelling of het bedrijf (meso), op het niveau van de klas- of leersituatie (micro) en/of op mogelijke wisselwerkingen en discrepanties tussen deze niveaus. Het gaat daarbij, al of niet in combinatie met elkaar, om een viertal thema's:

 • Keuzeproblemen omtrent de concrete invulling en uitlijning van een curriculum
 • Beleidsmatige aspecten van curriculaire besluitvorming
 • Het ontwikkelen, beproeven en implementeren van curricula
 • Deskundigheidsbevordering van docenten en opleiders

Doel
De divisie stelt zich ten doel te stimuleren dat curriculumontwikkeling systematischer wordt gevoed door wetenschappelijk onderzoek. Dergelijke trajecten zullen ook nieuwe/aanvullende vragen oproepen die we agenderen voor nader onderzoek. Om dit te bewerkstelligen is een expliciete koppeling nodig tussen curriculumontwikkeling en curriculumonderzoek en tussen curriculumtheorie en problemen die spelen in de onderwijs- en opleidingspraktijk. Veel curriculumonderzoek laat zich kenschetsen door een vorm van ontwerponderzoek. 
Waar mogelijk en relevant wordt samenwerking nagestreefd met de andere VOR-divisies, met name de divisies Domein-Specifieke aspecten van Onderwijs (DSO), Leraar en Lerarenopleiding (L&L), ICT, Leren en instructie (L&I) en Bedrijfsopleidingen, beroepsonderwijs en Vakmanschap (BBV).

Activiteiten
De activiteiten van de divisie laten zich als volgt samenvatten:

 • een platform bieden waar onderzoekers (ook masters en promovendi) op het Curriculumdomein elkaar kunnen ontmoeten en op interactieve wijze kennis kunnen nemen van recente ontwikkelingen en onderzoek op dit domein
 • bijdragen aan de programmering en organisatie van het thema ‘Curriculum’ van de ORD
 • samen met andere partijen organiseren van bijeenkomsten rondom specifieke curriculumthema's
 • bevorderen van informatievoorziening naar leden van de divisie via deze website
 • communiceren met Europese collega’s op het curriculumdomein via o.a. het Curriculum Innovation Network (Network 3) van de European Educational Research Association (EERA).
   

Over de divisie: Thema's
De thema's waar de divisie Curriculum zich op richt zijn:

 • Keuzeproblemen omtrent de concrete invulling en uitlijning van een curriculum
  Concrete onderwerpen binnen dit thema zijn bijvoorbeeld: curriculaire overladenheid en versnippering; (het ontbreken van) samenhang binnen en tussen curricula; leerlijnen, vakkenintegratie, schoolspecifieke keuzes en invullingen; vakinhoudelijke en vakdidactische vernieuwingen in combinatie met professionele ontwikkeling van leraren en opleiders; ICT in het curriculum; maatwerk, differentiatie en gepersonaliseerd leren, meer authentieke vormen van toetsing en beoordeling.
   
 • Beleidsmatige aspecten van curriculaire besluitvorming 
  Binnen dit thema passen onderwerpen als: de (her)formulering en vaststelling van wettelijke en richtinggevende leerplankaders, de wisselwerking tussen landelijk leerplanbeleid en schoolbeleid (in het kader van de autonomie van scholen), de rol van externe factoren bij curriculumvernieuwing, internationaal vergelijkende analyses van curricula en curriculumontwikkeling.
   
 • Het ontwikkelen, beproeven en implementeren van curricula
  Onderwerpen binnen dit thema zijn onder meer: strategieën voor curriculumontwikkeling en bijbehorende instrumenten, de ontwikkeling en het gebruik van (ICT-rijke) curriculummaterialen en leermiddelen, het gebruik van ICT bij curriculumontwikkeling, het bevorderen van samenhang tussen curriculum- representaties, curriculumevaluatie, methodologische aspecten van empirisch curriculumonderzoek.
   
 • Deskundigheidsbevordering van docenten en opleiders
  Binnen dit thema gaat het om deskundigheidsbevordering op het terrein van curriculumontwikkeling, curriculumimplementatie, schoolontwikkeling en team-ontwikkeling

Samenstelling van het bestuur: 
Nienke Nieveen (voorzitter), Universiteit Twente  (n.m.nieveen@utwente.nl)
Tjark Huizinga, Hogeschool Saxion (t.huizinga@saxion.nl)
Michiel Doorman, Universiteit Utrecht (m.doorman@uu.nl)
Carla van Boxtel, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam
(c.a.m.vanboxtel@uva.nl)
Susan McKenney, Universiteit Twente (s.e.mckenney@utwente.nl)

Abonneren op Voorpagina-feed