Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV)

De inhoudelijke focus van de divisie BBV is het leren en ontwikkelen voor en tijdens beroepsuitoefening. Aan de ene kant gaat het om de voorbereiding op en ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs en aan de andere kant om de verdere ontwikkeling van mensen in bedrijven en andere organisaties (ook wel Human Resource Development genoemd, HRD, onder meer via bedrijfsopleidingen). Nagenoeg 60% van de beroepsbevolking heeft zijn of haar onderwijs gevolgd in het beroepsonderwijs. Het onderwijs moet, meer dan voorheen, leerlingen en studenten voorbereiden op een leven lang leren. Veranderingen zoals globalisering, snelle technologische vernieuwingen en een afname van de arbeidszekerheid, zorgen ervoor dat ook na de opleiding een individu zich moet blijven ontwikkelen. In toenemende mate is men daar zelf verantwoordelijk voor. Ook is er meer aandacht voor leren op de werkplek in individueel of teamverband, waarbij bedrijven en organisaties een ondersteunende rol hebben voor het leren van hun werknemers.

Wat doen we? Door middel van onderzoek en kennisuitwisseling in deze context proberen leden van deze divisie, in samenwerking met de praktijk, inzicht te ontwikkelen in processen, condities en uitkomsten van leren en ontwikkelen voor of tijdens beroepsuitoefening. Het betreft zowel fundamenteel, praktijkgericht als beleidsgericht onderzoek. Door als divisie BBV de kennisontwikkeling en kennisdeling over beroepsonderwijs, HRD (waaronder bedrijfsopleidingen) en vakmanschap te bevorderen, hopen we met elkaar tot nieuwe inzichten en ideeën voor onderzoek en praktijk te komen. Met het oog hierop staat de divisie BBV zowel open voor onderzoekers als voor diegenen die in hun werk gebruik maken van onderzoeksresultaten of meer in het algemeen affiniteit hebben met onderzoek en met de toepassingsmogelijkheden van onderzoek in de praktijk. Het is met name deze combinatie die het lidmaatschap van de divisie BBV zo interessant maakt. Het biedt voor onderzoekers een netwerk waarin zij hun onderzoeksresultaten kunnen (laten) toepassen of toegepast zien. Voor praktijkprofessionals biedt het een netwerk om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en om met behulp van vakgenoten en onderzoekers deze dagelijkse praktijk te verbeteren.

Voorbeelden van activiteiten

1. Goed gevuld divisieprogramma op de jaarlijkse OnderwijsResearchDagen (ORD).

2. Elk jaar een onderzoeksthemamiddag en/of een bedrijfsbezoek over HRM en beroepsonderwijs.

3. Attendering op andere activiteiten die binnen het inhoudelijke domein van de divisie worden georganiseerd.
 

De samenstelling van het bestuur van de divisie BBV is als volgt: 

Dr. Niek van den Berg (Strix Aluco - onderzoek & innovatie, en Aeres Hogeschool Wageningen) – voorzitter

Dr. Piety Runhaar (Wageningen University) – secretaris

Dr. Marc Coenders (NHL Stenden Hogeschool) – algemeen lid

Drs. Mark Hesseling (Kijk op Beroepsonderwijs) – algemeen lid

Dr. Yvette Baggen (Universiteit Utrecht) – algemeen lid

Contact

Niek van den Berg strixaluco.onderzoek.innovatie@gmail.com

 

Abonneren op Voorpagina-feed