ORD 2021 UTRECHT Uitnodiging voor congresbijdragen Deadline 14 februari 2021

Een jaar later dan gepland, van 7 tot en met 9 juli 2021, zal de 50ste (!) editie van de Onderwijs Research Dagen plaatsvinden. Deze ORD wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Omdat we heel graag met u willen samenkomen maar de maatregelen rondom het coronabeleid nog onzeker zijn, hebben we besloten deze ORD online te organiseren. We hopen u online te ontmoeten en nodigen u uit om tijdens deze dagen met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van recent onderwijsonderzoek en plannen voor de toekomst.

Het thema van deze ORD is ‘interactie’, ook digitaal! We staan ook uitgebreid stil bij 50 jaar ORD.

Interactie vormt de basis van leren, of het nu gaat om face-to-face interactie in de klas, in een werkgroep, op de werkplek, digitaal via MOOCS, educatieve apps of een blended leeromgeving. Er leven binnen het onderwijs dan ook vele interessante vragen rondom dit thema. U kunt hierbij denken aan vragen rondom interacties tussen docenten en lerenden of lerenden onderling, aan innovatieve methoden die helpen interacties te stimuleren of in kaart te brengen, maar bijvoorbeeld ook aan het vormgeven van de interactie tussen onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals zodat we optimaal van elkaar kunnen leren.

De afgelopen maanden, waarin corona grote effecten heeft gehad op ons onderwijs, hebben ons niet alleen laten zien hoe belangrijk face-to-face interactie in het onderwijs is, maar ook de mogelijkheden en kansen van educational technology in het faciliteren van online interactie.

Onderwijsonderzoek is in deze roerige tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Zo kan kennis over digitale leermiddelen en de interacties daarmee bijdragen aan effectief afstandsonderwijs en kan onderwijsonderzoek inzicht geven in de mogelijke gevolgen van scholensluitingen voor kansenongelijkheid. Tenslotte benadrukken de recente maatschappelijke ontwikkelingen de belangrijke socialiserende functie van interactie op school voor sociale en burgerschapscompetenties.

Het Utrechtse thema Interactie zal terugkomen in de keynotes en in de conferentiebijdragen. Het thema zal tevens zichtbaar zijn in interactieve sessies, die veel ruimte voor vragen en discussie bieden, zoals hackathons/paneldiscussies, brainstormsessies en poster-symposia. We rekenen erop dat vele onderzoekers, juist in deze tijd, de gelegenheid aangrijpen om in deze interactieve sessies de nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en daarbij van elkaar te leren.

Tenslotte markeren we de 50ste editie van de ORD met invited symposia met enerzijds onderzoekers die reeds jaren baanbrekend onderzoek verrichten, en anderzijds veelbelovende jonge onderwijsonderzoekers van nu.

 

Wat draagt u bij?

De congrescommissie nodigt u van harte uit een actieve bijdrage aan de ORD 2021 te leveren. Tot en met 14 februari 2021 kunt u binnen de verschillende thema’s van de divisies van de VOR (Vereniging voor Onderwijs Research) voorstellen indienen via het online indienformulier. Hieronder treft u de hiervoor noodzakelijke informatie en aanwijzingen aan:

 

 • een toelichting op het congresthema
 • een korte omschrijving van iedere divisie
 • het tijdpad
 • een overzicht van de verschillende formats
 • de vereiste informatie die elk voorstel moet bevatten
 • de beoordelingscriteria

 

Het centrale congresthema: Interactie

De basis van onderwijs is interactie en het centrale thema van de ORD 2021 is Interactie. Binnen elk onderwijsdomein vormt interactie de sleutel tot leren. Hierbij kunt u onder meer denken aan interacties tussen lerenden en onderwijsprofessionals, tussen lerenden onderling, de interacties die leiden tot het vormgeven en implementeren van onderwijsbeleid, de interactie tussen onderwijs en samenleving, de interactie met technologie in het onderwijs om leren te stimuleren en het plezier in leren te vergroten en de interactie tussen mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden die kunnen helpen om bruggen te slaan. Onderwijsonderzoek kan bijdragen aan het optimaler vormgeven van deze interacties. Hiervoor is onderzoek nodig dat inhoudelijk en methodologisch sterk en vernieuwend is.

 

Interactie is daarnaast ook nodig om wetenschap en praktijk te verbinden. Door middel van interactie kunnen vragen vanuit de onderwijspraktijk worden vertaald naar onderzoek, kunnen onderzoeksbevindingen worden gedeeld met de onderwijspraktijk en kunnen onderwijsonderzoekers en -professionals gezamenlijk onderzoek initiëren, uitvoeren en samen tot nieuwe inzichten komen.

 

We nodigen iedereen uit om de bijdragen binnen elke divisie met het centrale congresthema te verbinden. Hieronder vindt u de divisies waarbij u uw bijdrage kunt indienen.

 

 • Beleid & Organisatie
 • Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap
 • Curriculum
 • Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs
 • Hoger Onderwijs

 

 • ICT in Onderwijs & Opleiding
 • Leraar & Lerarenopleiding
 • Leren & Instructie
 • Methodologie & Evaluatie
 • Onderwijs & Samenleving

 

Voor meer informatie over de divisies, zie vorsite.nl.

 

 

Het divisie-overstijgende VOR Promovendi Overleg staat open voor bijdragen van alle promovendi die promotieonderzoek uitvoeren op het terrein van de bovenstaande divisies. Onder ‘promovendi’ verstaan we niet alleen aio’s, oio’s en beurspromovendi, maar ook andere (junior) onderzoekers die vooruitzicht hebben op een promotie(plaats). De belangrijkste doelstellingen zijn: (1) het uitwisselen van informatie over lopend onderzoek en over opleidingsmogelijkheden, (2) promovendi de mogelijkheid geven om een netwerk op te bouwen, (3) promovendi ondersteunen bij het proces van promoveren.

 

Tijdsplanning

 

 

14 februari 2021

Deadline indienen congresbijdrage. (N.B. Deze deadline zal niet worden verlengd.)

Half april 2021

Uitslag review

17 mei 2021

Deadline inschrijving presentatoren

23 juni 2021

Uploaden video/poster (zie congresbijdragen)

7-9 juli 2021

ORD

 

Mogelijke congresbijdragen

We nodigen iedereen uit om een inspirerende en interactieve inhoudelijke bijdrage aan de ORD 2021 te leveren.

 

Voor het creëren van samenhang binnen sessies zijn (paper- of poster-) symposia een geschikte vorm. Deze hebben daarom de voorkeur boven losse paper- of posterpresentaties. Naast symposia, paper- en postersessies willen we iedereen expliciet stimuleren om te gaan voor een alternatief sessieformat zoals een brainstormsessie, demonstratie, of een hackathon/paneldiscussie.

 

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke sessietypes. Houd er rekening mee in het voorbereiden van uw bijdrage dat alle sessies online plaats zullen vinden. Ter voorbereiding van de meeste formats vragen we u om vooraf een korte video (brainstormsessie, hackaton/paneldiscussie, paperpresentatie, alle papers in een symposium) of een poster (postersessie) of handout (rondetafelsessie) aan te leveren. De deadline hiervoor is 23 juni 2021.

 

Type presentatie

Omschrijving

Brainstormsessies

Brainstormsessies zijn interactieve, creatieve sessies bedoeld om gezamenlijk nieuwe ideeën te ontwikkelen voor onderwijsonderzoek. Brainstormsessies richten zich op de discussie rondom een thema. Er dient een aantal onderwerpen of stellingen vooraf ingebracht te worden en er dient een voorzitter benoemd te worden die de discussie modereert. Alle deelnemers van deze sessies hebben de mogelijkheid aan de discussie deel te nemen (idealiter max. 20 deelnemers). Voorafgaand aan de ORD dient een korte video van maximaal 5 minuten opgenomen te worden waarin het thema gepresenteerd wordt. Deze video wordt vooraf beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

Voor een brainstormsessie zijn 45 minuten gepland.

Hackathon/ paneldiscussie

Een hackathon zal als paneldiscussie gepland worden en is gericht op een duidelijk concreet onderzoeksprobleem of vraag vanuit het onderwijsveld. Het panel bestaat uit meerdere discussianten met verschillende expertises en achtergronden die gezamenlijk een thema bespreken. Voorafgaand aan de ORD dient een korte video van maximaal 5 minuten opgenomen te worden waarin het probleem of onderwijsvraagstuk gepresenteerd wordt. Deze video wordt vooraf beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

Voor een hackaton zijn 45 minuten gepland.

Demonstraties

Demonstratiesessies zijn gericht op een uitleg van het gebruik van een bepaalde techniek, tool of methode. De focus is wetenschappelijk.

Demonstraties illustreren de waarde van de benadering/tool/methode voor onderwijsonderzoek en bieden de kans om praktische vragen te bespreken. Voorafgaand aan de ORD dient een korte videopitch van maximaal 5 minuten opgenomen te worden. Deze video wordt vooraf beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

Voor een demonstratiesessie zijn 45 minuten gepland.

 

Papersymposium

Een symposium richt zich op een specifiek onderwerp en bestaat uit minimaal drie samenhangende paperpresentaties en een kritische discussie door een referent en tijd voor discussie met de zaal. Een symposium biedt de gelegenheid om bepaalde onderzoeksproblemen of onderwerpen diepgaander te bespreken. Bij het indienen dient er een organisator en referent voor het symposium benoemd te worden. Voorafgaand aan de ORD dient voor ieder paper een korte video van maximaal 5 minuten opgenomen te worden waarin het onderzoek gepresenteerd wordt. Deze video zal vooraf beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

Voor een symposium zijn 60 minuten gepland met 3 presentaties, de discussie door de referent en vervolgens een plenaire discussie.

Paperpresentatie

In een paperpresentatie wordt verslag gedaan van reeds afgerond onderwijsonderzoek. Voorstellen voor paperpresentaties worden individueel ingediend. Voorafgaand aan de ORD dient een korte video van maximaal 5 minuten opgenomen te worden waarin het onderzoek gepresenteerd wordt. Deze video wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

In de sessie is er per paper ca 15 minuten beschikbaar voor de presentatie en discussie van het onderzoek. Om interactie en discussie tussen deelnemers te ondersteunen zullen deze individuele paperpresentaties zoveel mogelijk thematisch gegroepeerd en in sessies verdeeld worden.

We streven ernaar om 4 papers met een verwant onderwerp samen te voegen in een sessie van 60 minuten.

Postersymposium

Postersymposia koppelen 5 à 6 inhoudelijk gerelateerde posters, en kunnen zich richten op onderzoeksvragen, problemen, nieuwe theoretische inzichten, methoden, analytische vragen of thema's. Er wordt van u verwacht dat u een voorzitter voor de betreffende sessie aandraagt. Voorafgaand aan de ORD dient iedere poster digitaal aangeleverd te worden. Formaat van de poster is één powerpoint slide/pdf document dat op het beeldscherm past (landscape) en makkelijk te lezen is. De poster wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

Een postersymposium duurt 60 minuten en bestaat uit minimaal vijf inhoudelijk samenhangende posters en een voorzitter. Allereerst zal iedere poster in maximaal 3 minuten gepresenteerd worden. Daarna is er tijd voor plenaire vragen en een discussie over de gepresenteerde posters. De voorzitter bewaakt de tijd en leidt de uitwisseling.

 

 

Posterpresentatie

Bij een posterpresentatie ligt de focus op de presentatie van bijvoorbeeld een onderzoeksdesign, instrumenten en (voorlopige) empirische resultaten. Bij een posterpresentatie hebben deelnemers de gelegenheid om onderzoeksplannen en verdere stappen met belangstellenden te bespreken en feedback hierop te ontvangen. Voorstellen voor een posterpresentatie worden individueel ingediend. Voorafgaand aan de ORD dient de poster digitaal aangeleverd te worden. Formaat van de poster is één powerpoint slide/pdf document dat op het beeldscherm past (landscape) en makkelijk te lezen is. De poster wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

Posterbijdragen zullen samen geprogrammeerd worden in thematische sessies van 5 à 6 posters in 60 minuten. Aan het begin van een postersessie pitchen de auteurs hun poster in max 3 minuten aan geïnteresseerden, daarna is er in afzonderlijke break-out rooms tijd voor interactie over de

onderzoeken.

Rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek biedt de mogelijkheid om met een beperkte groep deelnemers in gesprek te gaan over een onderzoeksidee, onderzoeksopzet, instrumentontwikkeling of andere aspecten van onderwijsonderzoek. Voorstellen voor een rondetafelgesprek worden individueel ingediend.

Voorafgaand aan de ORD dient digitaal een handout aangeleverd te worden. Formaat van de poster is één powerpoint slide/pdf document dat op het beeldscherm past (landscape) en makkelijk te lezen is. De handout wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de ORD.

 

Tijdens de ORD

Tijdens de sessie presenteert u in maximaal vijf minuten een korte inleiding, waarna u gedurende 25 minuten met de deelnemers in gesprek gaat over stellingen, problemen of andersoortige discussiepunten. We adviseren hand- outs voor de deelnemers voor te bereiden met een korte samenvatting van uw onderzoek en open vragen. Deze hand-outs kunt u tijdens de online sessie met

de deelnemers delen.

Andere vormen

Ook andere (interactieve) presentatievormen zijn toegestaan zoals een datasessie. Wilt u met uw onderzoek hiervoor in aanmerking komen, geef dit dan expliciet aan in het opmerkingenveld onder aan het abstractformulier, dan probeert de congresorganisatie dit te faciliteren. NB: u ontvangt bericht of we de alternatieve manier van presenteren daadwerkelijk kunnen faciliteren wanneer u de uitkomst van de beoordeling toegestuurd krijgt.

 

 

Indienen van voorstellen

Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 14 februari 2021. Het indienen van een voorstel verloopt via het online indienformulier. Alleen voorstellen die tijdig online zijn ingediend, worden betrokken bij de selectieprocedure.

 

Het is toegestaan om exact dezelfde bijdrage in te dienen of een bijdrage met wijzigingen ten opzichte van uw eerder ingediende bijdrage voor de geannuleerde ORD 2020. Let op: U dient uw eerdere bijdrage (al dan niet in aangepaste vorm) dan opnieuw te submitten. Geef hierbij ook aan of u de bijdrage ook ingediend had voor de geannuleerde ORD 2020. Als u geen actie onderneemt, wordt uw eerdere bijdrage voor de geannuleerde ORD 2020 niet gereviewed voor de ORD 2021.

 

Interactie: Om interactie tijdens de ORD te stimuleren, vragen we u in het formulier aan te geven hoe u tijdens of na uw presentatie de interactie met de toehoorders faciliteert, bijvoorbeeld middels een tool, stelling of een vraag. Voorstellen worden in het Nederlands ingediend, tenzij de presentator geen Nederlands spreekt.

 

Elk voorstel bevat de volgende informatie:

 • Naam en e-mailadres van alle auteurs (deze worden niet naar de beoordelaars doorgestuurd met het oog op anonieme beoordeling van het voorstel)
 • Titel van de bijdrage (maximaal 100 tekens, incl. spaties)
 • Keuze uit de divisies:
  • Beleid & Organisatie
  • Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap
  • Curriculum
  • Domein Specifieke Aspecten van Onderwijs
  • Hoger Onderwijs
  • ICT in Onderwijs & Opleiding
  • Leraar & Lerarenopleiding
  • Leren & Instructie
  • Methodologie & Evaluatie
  • Onderwijs & Samenleving
 • Keuze uit presentatievormen:
  • brainstorm-sessie
  • hackathon/paneldiscussie
  • demonstratie
  • papersymposium
  • paperpresentatie
  • posterpresentatie
  • postersymposium
  • rondetafelgesprek
  • overige presentatievormen bijvoorbeeld een datasessie
 • Trefwoorden die de inhoud van de bijdrage beschrijven (minimaal twee, maximaal vijf trefwoorden)
 • Korte samenvatting (maximaal 120 woorden)

 

Aanvullend voor een paper- en een posterpresentatie

 • Een lopende tekst (maximaal 500 woorden, exclusief referenties, tabellen en figuren) geordend naar de volgende kopjes:
  • Inleiding, onderzoeksdoel en context
  • Theoretisch kader
  • Onderzoeksvraag of -vragen
  • Methode van onderzoek
  • Resultaten en onderbouwde conclusies (Bij een poster kunnen dit voorlopige resultaten en conclusies zijn evt. mag de resultatensectie achterwege worden gelaten, bij paperpresentatie of een symposium dienen de resultaten al bekend te zijn ten tijde van het indienen.)
  • Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage
  • Aansluiting bij het congresthema of divisie
  • Interactie (wijze waarop tijdens de sessie interactie met het publiek geïnitieerd en gefaciliteerd zal worden)

 

Aanvullend voor een rondetafelgesprek

 • Een lopende tekst (maximaal 500 woorden, exclusief referenties, tabellen en figuren) geordend onder de volgende kopjes:
  • Onderwerp en context
  • Theoretisch kader
  • Doel en opbrengst van het onderzoek
  • Doel en opbrengt van de ronde tafel
  • Interactie (wijze waarop inbreng van deelnemers wordt gevraagd)
  • Aansluiting bij het congresthema of divisie

 

Aanvullend voor een papersymposium en een postersymposium:

 • Een lopende tekst (maximaal 500 woorden, exclusief referenties, tabellen en figuren) met een inleidende toelichting op het thema van het symposium, geordend onder de volgende kopjes:
  • De doelstellingen van de sessie
  • De wetenschappelijke betekenis
  • Een overzicht van de presentaties
  • De structuur van de sessie
 • Vermelding van naam, affiliatie en e-mailadres van de voorzitter (1) en de referent(en) (2) van de sessie (naam van de voorzitter en referent wordt voor de review niet naar de beoordelaars doorgestuurd).
 • De lopende tekst met een inleidende toelichting op het symposium en de individuele bijdragen (zie de vormeisen hiervoor bij het onderdeel “Aanvullend voor een paper- en een posterpresentatie”) worden gezamenlijk ingediend via het online indienformulier. Er is een apart tekstvak opgenomen in het indienformulier (postersymposium) die speciaal bedoeld is ter invulling van de individuele bijdragen, behorend bij het symposium.

 

Aanvullend voor een alternatieve presentatievorm (i.e. brainstorm, hackaton, demonstratie):

In een brainstormsessie en hackaton zullen open vragen die relevant zijn voor onderzoek, onderwijs, opleiding of samenleving geadresseerd worden. Brainstormsessies zijn bedoeld voor het genereren van nieuwe onderzoeksideeën waarbij alle deelnemers bij kunnen dragen aan de discussie. Hackatons hebben de vorm van een panelpresentatie waarbij het vinden van een oplossing voor een concreet onderzoeks- of maatschappelijke probleem centraal staat. Bij een demonstratie wordt een techniek, tool of methode gedemonstreerd, de focus is expliciet wetenschappelijk.

De precieze invulling van de sessie is de verantwoordelijkheid van de organisatoren. Bijdragen zullen de theoretische en maatschappelijke inbeddingen van de gekozen thema’s benadrukken. Het voorstel omvat:

 • Namen van de organisatoren (auteurs); bij brainstormsessies: voorzitter; bij hackaton: voorzitter en panelleden
 • Titel of onderwerp
 • Gekozen format
 • Een lopende tekst (maximaal 500 woorden, exclusief referenties, tabellen en figuren), met een korte beschrijving van het doel, de inhoud en de vorm van de sessie, plus
 • Benodigde praktische faciliteiten en argumenten daartoe.
 • Interactie: wijze waarop tijdens de sessie interactie met het publiek geïnitieerd en gefaciliteerd zal worden, bijv. discussievragen

 

Beoordeling

Beoordeling van de voorstellen gebeurt anoniem door twee beoordelaars. In geval van twijfel of onvoldoende overeenstemming beslist de programmacommissie. Beoordelingscriteria hebben betrekking op

 • Kwaliteit inhoud (is er sprake van gedegen theoretische onderbouwing, adequate onderzoeksmethoden, worden resultaten gepresenteerd, is de beoogde discussie helder)
 • Bijdrage aan theorievorming
 • Bijdrage aan verdere ontwikkeling onderwijspraktijk
 • Originaliteit (mate van vernieuwing, innovativiteit)
 • Coherentie (samenhang binnen of eventueel tussen bijdragen)
 • Interactie met het publiek (uitdrukkelijke aandacht aan het onderwerp van de conferentie)
 • Totaal oordeel (inclusief schrijfkwaliteit, relevantie voor congres)

De uitkomst van de beoordeling luidt:

 1. Geaccepteerd
 2. Geaccepteerd, maar met advies voor een andere presentievorm
 3. Afgewezen

 

NB: In voorkomende gevallen kan de programmacommissie besluiten om de wijze van presentatie te wijzigen. Zo kan bijvoorbeeld een paperpresentatie gewijzigd worden naar een posterpresentatie als er nog geen data zijn verzameld of geanalyseerd. De indieners van een voorstel ontvangen uiterlijk half april 2021 uitsluitsel over het resultaat van de beoordeling.

 

Inschrijven noodzakelijk

Het voorstel dat wordt ingediend, zal in eerste instantie gebruikt worden voor beoordeling en selectie. Na acceptatie wordt de tekst ook opgenomen in de informatie voor de deelnemers van het congres. Wanneer één auteur meerdere voorstellen indient, kunnen wij niet garanderen dat er geen overlap ontstaat bij het indelen van de parallelsessies wanneer ook daadwerkelijk meer dan twee voorstellen worden geaccepteerd, al zullen we ons best doen dit te voorkomen.

In geval van acceptatie wordt verwacht dat de indiener zich inschrijft voor de ORD en zijn/haar bijdrage zal presenteren tijdens het congres op 7, 8 of 9 juli. Indieners van bijdragen en sprekers worden NIET automatisch ingeschreven voor de ORD 2021. Zij dienen zich uiterlijk 17 mei 2021 via het online registratieformulier in te schrijven als congresdeelnemer. Sprekers ontvangen geen vergoeding of korting op de congresprijs.

Congresorganisatie

De ORD 2021 wordt onder auspiciën van de VOR en het VfO georganiseerd door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht in samenwerking met Congress by design.

Secretariaat ORD 2021

ORD 2021 Symposium Secretariaat Congress by design
E-mail: ord2021@congressbydesign.com Tel: +31 (0)88 0898101