Vacature NWO: Juridisch beleidsadviseur bij het NRO

Vacature: Juridisch beleidsadviseur bij het NRO

(let op: reageren vóór 1 oktober 2022)

Link naar de vacature

 

Als juridisch beleidsadviseur bij het NRO ben je betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van subsidierondes en voorbereiding en monitoring van onderzoeksprogramma’s. In de praktijk betekent het dat je een beleidsmatige brugfunctie vervult tussen het NRO en de afdelingen Juridische zaken en Inkoop van NWO. Je ziet toe op afstemming over en uniforme uitvoering van werkwijzen en procedures, bijvoorbeeld in relatie tot privacy- of staatssteunvraagstukken, of het rechtmatig nemen van besluiten in de verschillende fases van het subsidieproces. Zowel intern als extern heb je een mediërende rol tussen aan de ene kant de wensen van praktijk en beleid en aan de andere kant de kaders van wet- en regelgeving. Je identificeert en signaleert risico’s en denkt actief en constructief mee over mogelijke oplossingen. Je bent daarover tevens eerste aanspreekpunt voor de NRO-medewerkers. Je denkt mee over privacyaspecten (zoals het toepassen van de AVG) met betrekking tot onderzoeksprocedures maar ook in relatie tot het verzamelen, delen, koppelen en verwerken van onderwijsdata. Dit betreft met name het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO, zie www.nationaalcohortonderzoek.nl), en grootschalige dataverzamelingen als Peil.onderwijs, PISA, TIMSS en PIRLS. Hiertoe neem je zelfstandig deel aan verschillende overlegtafels met betrokken partijen zoals het ministerie van OCW, de NCO-onderzoekers, de Inspectie van het Onderwijs, DUO en het CBS. Met deze partijen stem je tevens af over mogelijke juridische knelpunten bij verdere uitbreidingen van het NCO. Intern fungeer je als schakel tussen de afdelingen Juridische Zaken en Inkoop van NWO en de beleidsmedewerkers of medewerkers kennisbenutting en communicatie van het NRO. Je denkt constructief mee over de juridische kant van nieuwe subsidie- en aanbestedingsprocedures, stelt beleidsadviezen hierover op, en zorgt voor een georganiseerde en gestroomlijnde kennisoverdracht.  Je participeert in overleggen met externen.

Tevens willen wij graag dat je actief meedenkt bij het verder ontwikkelen van het beleid binnen het NRO.

 

Dit breng je mee:

  • een universitaire masteropleiding rechtsgeleerdheid afgerond en aantoonbaar minimaal drie jaar relevante werkervaring;
  • kennis van het Nederlandse onderwijsstelsel;
  • affiniteit met het onderwijsrecht en bij voorkeur ook met het staatssteunrecht;
  • het vermogen om zich subsidie- en aanbestedingsprocedures snel eigen te maken;
  • kennis over de ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving in het onderwijs of een vergelijkbare sector;
  • kennis van de huidige stand van zaken op het gebied van privacy-gerelateerde vraagstukken met betrekking tot verschillende vormen van onderwijsonderzoek. Het gaat hierbij in het bijzonder om grootschalige dataverzamelingen waarbij sprake is van de verwerking van persoonsgegevens;
  • ervaring met het samenwerken met verschillende stakeholders;